Reglement

Wedstrijdreglement Trek Sagae 2017

Artikel 1: introductie

a. Trek Sagae is een doorlopende poulewedstrijd voor Nederlandstalige originele verhalen in de genres sciencefiction, fantasy of horror. Het fantastische element dient een bepalende rol in het verhaal te spelen. Cross-overs met andere genres en persiflages en parodieën zijn toegestaan.

b. Gedurende het gehele verloop van de wedstrijd blijven de auteurs van de deelnemende verhalen anoniem.

Artikel 2: prijzen

Het prijzengeld voor de plaatsen 1-3 is bij minder dan dertig deelnemende gekwalificeerde verhalen proportioneel aan de maxima van respectievelijk € 225,00, € 150,00 en € 75,00. (Dus indien er 15 verhalen meedoen, dan bedraagt de eerste prijs € 112,50.)

Er was bij Trek Sagae 2016 een financieel overschot van (krap geschat) circa 195 euro. Hiermee worden extra prijzen gefinancierd voor de plaatsen 4-7 in Trek Sagae 2017: respectievelijk € 56, € 51, € 46, € 41.

De in dit reglement vermelde prijzen zijn de enige prijzen die er worden toegekend.

Artikel 3: doelstelling en publicatiebeperkingen

a. Trek Sagae heeft tot doel dat de deelnemers nieuwe verhalen schrijven die publiceerbaar zijn.

b. Het digitale blad van de Star Trek vereniging The Flying Dutch is bereid om sommige van de deelnemende verhalen tegen een kleine vergoeding te publiceren.

c. Vanaf het moment dat een voorselectie of poule wordt afgesloten met de bekendmaking van de uitslag daarvan en tevens de ontvangst van de commentaren van het jurylid of de juryleden op de daarin deelnemende verhalen, en het verhaal gaat niet door naar een poule of naar de eindronde, staat het de auteur vrij om het betreffende verhaal elders ter publicatie aan te bieden.

d. Voor een verhaal dat wel doorgaat van een poule naar de eindronde, geldt hetzelfde als in 3c, maar indien het eindrondeverhaal voor de bekendmaking van de einduitslag onder de eigen naam wordt gepubliceerd, volgt diskwalificatie.

Artikel 4: organisatie

a. De organisatie van deze wedstrijd, editie 2017, is in handen van Dirk Bontes.

b. De organisator is verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd. Hieronder valt:

1. Het opstellen van de reglementen voor deelnemers en juryleden.

2. Het toezien op naleving van de reglementen door deelnemers en juryleden.

3. Het indien nodig diskwalificeren van deelnemers of – in overleg met de andere juryleden – het ontslaan van juryleden.

4. Het benoemen van een jury.

5. Het bewaken van het tijdschema.

6. Het bewaken van de kwaliteit van de juryrapportage.

7. Het redigeren en afgeven van de rapporten en het bekendmaken van de uitslag.

8. Tevens onderhoudt de organisator de contacten met sponsors, draagt deze zorg voor een sluitende begroting en voor het uitreiken van de prijzen.

c. De Star Trek vereniging The Flying Dutch voert in opdracht van en onder verantwoording van de organisator de financiële administratie van Trek Sagae 2017.

d. De organisator houdt zich niet bezig met de jurering van de verhalen, heeft geen stem in de rangorde noch bemoeienis met de uitslag van de wedstrijd.

e. Indien de organisator het reglement niet handhaaft, kunnen de juryleden de organisator met meerderheid van stemmen afzetten. In dat geval dient de jury een nieuwe organisator aan te stellen.

Artikel 5: inzendingen

a. Deelnemende verhalen mogen voor de inzending niet zijn voorgelegd aan de juryleden of de organisator.

b. Deelnemende verhalen mogen – met uitzondering van het bepaalde in 3c en 3d – tot na de afsluiting van de wedstrijd niet in enige versie eerder zijn gepubliceerd in boek, blad of op het internet, noch ter publicatie worden aangeboden; noch meedoen of meegedaan hebben aan enige andere wedstrijd.

c. Trek Sagae vergt anonimiteit van de auteurs van de verhalen. Vermeldingen in het verhaal(bestand) van de naam van de auteur, of vermeldingen die verwijzen naar de auteur, zijn niet toegestaan. (Kijk in Bestand, Eigenschappen voordat je het instuurt.)

d. Per auteur kan men deelnemen met maximaal zeven verhalen, die al dan niet in samenwerking met een of meer andere auteurs zijn geschreven.

e. Alle verhalen dienen speciaal voor Trek Sagae 2017 geschreven te zijn. (Zie punt 3a: Trek Sagae wil geen oude koeien uit de sloot gevist zien.) Het verhaal mag niet gerelateerd zijn aan andere door de auteur ingestuurde verhalen; vervolgverhalen en series zijn dus niet toegestaan.

f. Elk verhaal moet minimaal 2.000 en mag maximaal 4.000 woorden tellen.

g. Elk verhaal heeft een titel.

h. Elk verhaal is gesteld in font Times New Roman, en in corps 11-12, en met regelafstand 1,5; de titel moet vetgedrukt zijn en links uitgelijnd, met tussen titel en verhaal een witregel. Illustraties, het gebruik van meer dan één kolom en vermeldingen naar de auteur, al dan niet als pseudoniem, zijn niet toegestaan.

i. Juryleden kunnen in elke ronde met minimaal de helft van de stemmen verhalen die buitensporig veel geweld bevatten, expliciet pornografisch zijn, niet anoniem zijn ingestuurd, aanzetten tot haat of anderszins als onfatsoenlijk gezien kunnen worden, geen genreverhaal zijn of niet aan de regels voldoen, diskwalificeren.

Artikel 6: wedstrijdverloop

a. Per verhaal is vijf euro aan deelnamekosten verplicht. Deze moeten worden voldaan op gironummer 3237505, t.n.v. The Flying Dutch, Leiden; onder vermelding van Trek Sagae 2017, inzending x (x = 1-5) en de titel of een kenmerkend woord uit de titel. Het betalen van de deelnamekosten geldt alleen voor de eerste vijf verhalen van een auteur; een zesde en zevende inzending van dezelfde auteur zijn gratis.

De internationale bankgegevens zijn: IBAN: NL37INGB0003237505; BIC: INGBNL2A.

b. De verhalen dienen als rich text file (.rtf) in een attachment per e-mail te worden toegestuurd aan de organisator op het @gmail.com adres van treksagae (plaats de naam treksagae voor de @) onder vermelding van de auteur, de adresgegevens, de verhaaltitel, inzending x (x = 1-7), en de vermelding dat de deelnamekosten zijn voldaan (of onderweg zijn). (Controleer even of de omzetting naar rtf goed is gegaan, met name de laatste regels.)

c. Voor elk ingezonden verhaal ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging per e-mail.

d. De jurering vindt plaats in voorselectierondes van tien verhalen, vervolgens poules van twaalf verhalen en in één eindronde. De (voor)laatste voorselectieronde en de (voor)laatste poule kunnen een kleiner (of groter) aantal verhalen tellen. Indien de laatste voorselectieronde of poule niet meer dan drie verhalen zou tellen, dan worden die toegevoegd aan de voorlaatste voorselectieronde of poule.

e. In de voorselecties worden tien verhalen in volgorde van binnenkomst door het lot (dobbelsteen of speelkaart) toegewezen aan één jurylid dat twee van de verhalen – met rangordeplaatsen 1 en 2 – laat doorgaan naar een poule. Idem de volgende tien verhalen aan een ander jurylid; enzovoort. Indien de laatste voorselectie minder dan tien verhalen telt, gaat – naar boven afgerond – een vijfde deel ervan door naar een poule; de rangordeplaatsen die in de laatste voorselectie worden toegekend, worden teruggeteld vanaf rangordeplaats tien. Indien de laatste voorselectieronde meer dan tien verhalen telt, dan gaan de verhalen met rangordeplaatsen 1-3 door naar een poule.

f. Elk jurylid wijst ieder verhaal een verschillende en opeenvolgende plaats in zijn persoonlijke rangorde toe. Tevens schrijven alle juryleden als onderdeel en verantwoording van hun beoordeling bij elk door hen gelezen verhaal een uitgebreid, bruikbaar en opbouwend commentaar, dat na elke ronde aan de individuele auteurs wordt toegezonden.

g. Herkansing voorselectierondes en poules. Een in een voorselectie of poule afgevallen verhaal mag voor die ronde éénmaal opnieuw, tegen nieuwe deelnamekosten, en desgewenst in herschreven vorm, worden ingestuurd en zal dan worden voorgelegd aan één, respectievelijk twee ander(e) jurylid of juryleden. Herkansingsverhalen mogen ook na het sluiten van de deadline van de wedstrijd worden ingestuurd; zie punt 6k. Deelnemers die in eerdere edities van de wedstrijd een top zes plaats hadden behaald, zijn vrijgesteld van deze betaling van extra deelnamekosten.

h. Indien er meerdere herkansingsrondes zijn en de laatste herkansingsronde maximaal drie verhalen zou tellen, dan vervalt deze en worden de verhalen toegevoegd aan de voorlaatste herkansingsronde; het aantal verhalen dat doorgaat naar de volgende ronde wordt dan met één verhoogd.

i. De uitslag van een herkansingsronde heeft alleen gevolgen voor de verhalen die alsnog doorgaan naar een volgende ronde.

j. Verhalen die wel doorgaan naar een volgende ronde krijgen eveneens de gelegenheid om opnieuw in herschreven vorm aangeboden te worden; hiervoor zijn geen nieuwe deelnamekosten verplicht. Zie punt 6k.

k. Alle herschreven verhalen dienen binnen zeven dagen na de bekendmaking van de uitslag van een ronde te worden aangeboden; anders gaat het verhaal in de oorspronkelijke versie door naar de volgende ronde of wordt het niet meer geaccepteerd voor een herkansing in een voorselectie of poule.

l. Bij gelijke gemiddelden eindigt het verhaal met het grootste product van de individuele juryplaatsen het hoogst. Met andere woorden: verhalen die door meerdere juryleden op een gelijke plaats zijn gezet, of plaatsen toegewezen hebben gekregen die dicht bij elkaar staan, zullen op een hogere plaats eindigen dan verhalen waarbij de plaatsen in de rangordes ver uiteen liggen. Gedeelde plaatsen kunnen voorkomen.

m. Deadlines: 31 december 2017. De deadline van de eindronde is zeven dagen na de vaststelling van de rangorde van de laatste (herkansings)poule.

n. Poules: Poule 1 wordt gevuld met de doorgaande verhalen uit voorselectierondes 1-6; poule 2 wordt gevuld met de doorgaande verhalen uit voorselectierondes 7-12; enzovoort. Verhalen die doorgaan uit een voorselectieherkansingsronde komen in een aparte poule terecht.

De poules worden door het lot (dobbelsteen of speelkaart) toegewezen aan twee juryleden die twee van de verhalen – met rangordeplaatsen 1 en 2 – laten doorgaan naar de eindronde; bij een gedeelde plaats kunnen dat ook meer dan twee verhalen zijn.

Let op! Indien de laatste poule minder dan twaalf verhalen telt, is de kans om door te gaan naar de eindronde ruwweg evenredig kleiner. Bij maximaal zes verhalen, gaat er dan slechts één door naar de eindronde; bij maximaal twaalf verhalen gaan er twee door naar de eindronde. Bovendien zullen de rangordeplaatsen van deze verhalen terug geteld worden vanaf twaalf; dus bij bijvoorbeeld één verhaal gaat dat verhaal wel door naar de eindronde, maar wordt het in die laatste poule door alle juryleden rangordeplaats 12 toegekend.

Zie ook punt 6d. Indien de laatste poule meer dan twaalf verhalen telt, dan gaan de verhalen met rangordeplaatsen 1-3 door naar de eindronde.

o. Indien een verhaal in een voorselectieronde of poule wordt gediskwalificeerd, heeft dit geen gevolgen voor het aantal verhalen dat doorgaat naar een poule respectievelijk de eindronde; de voorselectieronde of poule wordt niet aangevuld met een plaatsvervangend ander verhaal. Er wordt dan wel teruggeteld vanaf rangordeplaats tien (of hoger), respectievelijk twaalf (of hoger).

p. Van de uitslag van de voorselectierondes en van de poules wordt tussentijds aan de auteur uitsluitend bekend gemaakt of een verhaal wel of niet doorgaat naar een poule of naar de eindronde.

q. Eindronde: In de Eindronde lezen en beoordelen de juryleden alle eindrondeverhalen.

r. De drie rondes kunnen verschillende juryleden hebben. Er kunnen ook extra juryleden aan een ronde toegevoegd worden.

s. Na afsluiting van de eindronde wordt een eindrangorde vastgesteld waarin de verhalen uit de eindronde de hoogste plaatsen innemen, gevolgd door de pouleverhalen die niet tot de eindronde doordrongen, gevolgd door de verhalen die niet door de voorselectie kwamen. Er zijn evenveel rangordeplaatsen als deelnemende, gekwalificeerde verhalen.

De verhalen die niet door de voorselecties komen, worden in de rangorde in acht groepen gedeelde plaatsen toegekend. Als voorbeeld: Stel dat er 62 verhalen binnenkomen. Dan zijn er – indien er geen herkansingen zijn – rangordeplaatsen 1-13 beschikbaar voor de verhalen die doorgaan naar een poule. De 49 verhalen die niet doorgaan naar een poule hebben van de voorselecteurs de plaatsen 3-10 gekregen. Dan krijgen er zes verhalen een gedeelde plaats 14, zes een gedeelde plaats 20, zes een gedeelde plaats 26, enzovoort en zeven een gedeelde plaats 56.

t. Deelnemers, juryleden, hoofdredacteur (en sponsors die een sponsorbijdrage hebben gedaan van minimaal € 1,50) ontvangen een exemplaar van het juryrapport in pdf.

u. Met de ontvangst van het volledige juryrapport in pdf over alle deelnemende gekwalificeerde verhalen wordt de wedstrijd afgesloten.

Artikel 7: rechten en plichten

a. Juryleden en organisator zijn van deelname uitgesloten.

b. Verhalen blijven eigendom van hun auteur. De commentaren op de verhalen zijn eveneens eigendom van hun auteur.

c. Het juryrapport wordt uitsluitend door de organisator uitgegeven.

d. Deze reglementen zijn bindend. Het niet naleven ervan kan resulteren in diskwalificatie en/of de sanctie niet aan de wedstrijd te mogen deelnemen in één of meer volgende jaren. De organisator kan tot het eind van het jaar waarin de wedstrijd wordt afgesloten verhalen met terugwerkende kracht diskwalificeren.

e. Bij diskwalificatie van een verhaal of een deelnemer volgt geen restitutie. Indien aan het gediskwalificeerde verhaal een geldprijs, trofee of certificaat waren toegekend, dienen deze teruggegeven te worden aan de organisator.

f. Gediskwalificeerde verhalen hebben geen recht op commentaren van de juryleden. Ze blijven wel deelnemen aan de wedstrijd en worden met titel en auteur vermeld in het juryrapport, maar krijgen geen rangordeplaats.

g. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisator.

Download hier het wedstrijdreglement van Trek Sagae 2017.

———————————————————————————————————————–

De onderstaande informatie heeft betrekking op (een) eerdere editie(s) van de wedstrijd; niet op de huidige editie.

———————————————————————————————————————–

Wedstrijdreglement Trek Sagae 2016

Artikel 1: introductie

a. Trek Sagae is een doorlopende poulewedstrijd voor Nederlandstalige originele verhalen in de genres sciencefiction, fantasy of horror. Het fantastische element dient een bepalende rol in het verhaal te spelen. Cross-overs met andere genres en persiflages en parodieën zijn toegestaan.

b. Gedurende het gehele verloop van de wedstrijd blijven de auteurs van de deelnemende verhalen anoniem.

Artikel 2: prijzen

Het prijzengeld voor de plaatsen 1-3 is bij minder dan dertig deelnemende gekwalificeerde verhalen proportioneel aan de maxima van respectievelijk € 230,00, € 150,00 en € 75,00. (Dus indien er 15 verhalen meedoen, dan bedraagt de eerste prijs € 115,00.)

Er was bij Trek Sagae 2015 een financieel overschot van (krap geschat) circa 280 euro. Hiermee worden extra prijzen gefinancierd voor de plaatsen 4-8 in Trek Sagae 2016: respectievelijk € 66, € 61, € 56, € 51, € 46.

De in dit reglement vermelde prijzen zijn de enige prijzen die er worden toegekend.

Artikel 3: doelstelling en publicatiebeperkingen

a. Trek Sagae heeft tot doel dat de deelnemers nieuwe verhalen schrijven die publiceerbaar zijn.

b. Het digitale blad van de Star Trek vereniging The Flying Dutch is bereid om sommige van de deelnemende verhalen tegen een kleine vergoeding te publiceren.

c. Vanaf het moment dat een voorselectie of poule wordt afgesloten met de bekendmaking van de uitslag daarvan en tevens de ontvangst van de commentaren van het jurylid of de juryleden op de daarin deelnemende verhalen, en het verhaal gaat niet door naar een poule of naar de eindronde, staat het de auteur vrij om het betreffende verhaal elders ter publicatie aan te bieden.

d. Voor een verhaal dat wel doorgaat van een poule naar de eindronde, geldt hetzelfde als in 3c, maar indien het eindrondeverhaal voor de bekendmaking van de einduitslag onder de eigen naam wordt gepubliceerd, volgt diskwalificatie.

Artikel 4: organisatie

a. De organisatie van deze wedstrijd, editie 2016, is in handen van Dirk Bontes.

b. De organisator is verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd. Hieronder valt:

1. Het aanstellen van een plaatsvervangende organisator als back-up.

2. Het opstellen van de reglementen voor deelnemers en juryleden.

3. Het toezien op naleving van de reglementen door deelnemers en juryleden.

4. Het indien nodig diskwalificeren van deelnemers of – in overleg met de andere juryleden – het ontslaan van juryleden.

5. Het benoemen van een jury.

6. Het bewaken van het tijdschema.

7. Het bewaken van de kwaliteit van de juryrapportage.

8. Het redigeren en afgeven van de rapporten en het bekendmaken van de uitslag.

9. Tevens onderhoudt de organisator de contacten met sponsors, draagt deze zorg voor een sluitende begroting en voor het uitreiken van de prijzen.

c. De Star Trek vereniging The Flying Dutch voert in opdracht van en onder verantwoording van de organisator de financiële administratie van Trek Sagae 2016.

d. De organisator houdt zich niet bezig met de jurering van de verhalen, heeft geen stem in de rangorde noch bemoeienis met de uitslag van de wedstrijd.

e. Indien de organisator het reglement niet handhaaft, kunnen de juryleden de organisator met meerderheid van stemmen afzetten. In dat geval wordt de organisator opgevolgd door de back-up organisator, die bij de juryleden en bij The Flying Dutch bekend is.

Artikel 5: inzendingen

a. Deelnemende verhalen mogen voor de inzending niet zijn voorgelegd aan de juryleden of de organisator.

b. Deelnemende verhalen mogen – met uitzondering van het bepaalde in 3c en 3d – tot na de afsluiting van de wedstrijd niet in enige versie eerder zijn gepubliceerd in boek, blad of op het internet, noch ter publicatie worden aangeboden; noch meedoen of meegedaan hebben aan enige andere wedstrijd.

c. Trek Sagae vergt anonimiteit van de auteurs van de verhalen. Vermeldingen in het verhaal(bestand) van de naam van de auteur, of vermeldingen die verwijzen naar de auteur, zijn niet toegestaan. (Kijk in Bestand, Eigenschappen voordat je het instuurt.)

d. Per auteur kan men deelnemen met maximaal zeven verhalen, die al dan niet in samenwerking met een of meer andere auteurs zijn geschreven.

e. Alle verhalen dienen speciaal voor Trek Sagae 2016 geschreven te zijn. (Zie punt 3a: Trek Sagae wil geen oude koeien uit de sloot gevist zien.) Het verhaal mag niet gerelateerd zijn aan andere door de auteur ingestuurde verhalen; vervolgverhalen en series zijn dus niet toegestaan.

f. Elk verhaal moet minimaal 2.000 en mag maximaal 4.000 woorden tellen.

g. Elk verhaal heeft een titel.

h. Elk verhaal is gesteld in font Times New Roman, en in corps 11-12, en met regelafstand 1,5; de titel moet vetgedrukt zijn en links uitgelijnd, met tussen titel en verhaal een witregel. Illustraties, het gebruik van meer dan één kolom en vermeldingen naar de auteur, al dan niet als pseudoniem, zijn niet toegestaan.

i. Juryleden kunnen in elke ronde met minimaal de helft van de stemmen verhalen die buitensporig veel geweld bevatten, expliciet pornografisch zijn, niet anoniem zijn ingestuurd, aanzetten tot haat of anderszins als onfatsoenlijk gezien kunnen worden, geen genreverhaal zijn of niet aan de regels voldoen, diskwalificeren.

Artikel 6: wedstrijdverloop

a. Per verhaal is vijf euro aan deelnamekosten verplicht. Deze moeten worden voldaan op gironummer 3237505, t.n.v. The Flying Dutch, Leiden; onder vermelding van Trek Sagae 2016, inzending x (x = 1-5) en de titel of een kenmerkend woord uit de titel. Het betalen van de deelnamekosten geldt alleen voor de eerste vijf verhalen van een auteur; een zesde en zevende inzending van dezelfde auteur zijn gratis.

De internationale bankgegevens zijn: IBAN: NL37INGB0003237505; BIC: INGBNL2A.

b. De verhalen dienen als Word for Windows document in een attachment per e-mail te worden toegestuurd aan de organisator op het @gmail.com adres van treksagae (plaats de naam treksagae voor de @) onder vermelding van de auteur, de adresgegevens, de verhaaltitel, inzending x (x = 1-7), en de vermelding dat de deelnamekosten zijn voldaan (of onderweg zijn).

c. Voor elk ingezonden verhaal ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging per e-mail.

d. De jurering vindt plaats in voorselectierondes van tien verhalen, vervolgens poules van twaalf verhalen en in één eindronde. De laatste voorselectieronde en de laatste poule kunnen een kleiner aantal verhalen tellen.

e. In de voorselecties worden tien verhalen in volgorde van binnenkomst door het lot (dobbelsteen of speelkaart) toegewezen aan één jurylid dat twee van de verhalen – met rangordeplaatsen 1 en 2 – laat doorgaan naar een poule. Idem de volgende tien verhalen aan een ander jurylid; enzovoort. Indien de laatste voorselectie minder dan tien verhalen telt, gaat – naar boven afgerond – een vijfde deel ervan door naar een poule; de rangordeplaatsen die in de laatste voorselectie worden toegekend, worden teruggeteld vanaf rangordeplaats tien. Dus als de laatste voorselectieronde één verhaal telt, krijgt dat rangordeplaats tien en gaat het door naar een poule.

f. Elk jurylid wijst ieder verhaal een verschillende en opeenvolgende plaats in zijn persoonlijke rangorde toe. Tevens schrijven alle juryleden als onderdeel en verantwoording van hun beoordeling bij elk door hen gelezen verhaal een uitgebreid, bruikbaar en opbouwend commentaar, dat na elke ronde aan de individuele auteurs wordt toegezonden.

g. Herkansing voorselectierondes en poules. Een in een voorselectie of poule afgevallen verhaal mag voor die ronde éénmaal opnieuw, tegen nieuwe deelnamekosten, en desgewenst in herschreven vorm, worden ingestuurd en zal dan worden voorgelegd aan één, respectievelijk twee ander(e) jurylid of juryleden. Herkansingsverhalen mogen ook na het sluiten van de deadline van de wedstrijd worden ingestuurd; zie punt 6k. Deelnemers die in eerdere edities van de wedstrijd de eindronde hadden behaald, zijn vrijgesteld van deze betaling van extra deelnamekosten.

h. Indien er meerdere herkansingsrondes zijn en de laatste herkansingsronde maximaal drie verhalen zou tellen, dan vervalt deze en worden de verhalen toegevoegd aan de voorlaatste herkansingsronde; het aantal verhalen dat doorgaat naar de volgende ronde wordt dan met één verhoogd.

i. De uitslag van een herkansingsronde heeft alleen gevolgen voor de verhalen die alsnog doorgaan naar een volgende ronde.

j. Verhalen die wel doorgaan naar een volgende ronde krijgen eveneens de gelegenheid om opnieuw in herschreven vorm aangeboden te worden; hiervoor zijn geen nieuwe deelnamekosten verplicht. Zie punt 6k.

k. Alle herschreven verhalen dienen binnen zeven dagen na de bekendmaking van de uitslag van een ronde te worden aangeboden; anders gaat het verhaal in de oorspronkelijke versie door naar de volgende ronde of wordt het niet meer geaccepteerd voor een herkansing in een voorselectie of poule.

l. Bij gelijke gemiddelden eindigt het verhaal met het grootste product van de individuele juryplaatsen het hoogst. Met andere woorden: verhalen die door meerdere juryleden op een gelijke plaats zijn gezet, of plaatsen toegewezen hebben gekregen die dicht bij elkaar staan, zullen op een hogere plaats eindigen dan verhalen waarbij de plaatsen in de rangordes ver uiteen liggen. Gedeelde plaatsen kunnen voorkomen.

m. Deadlines: 31 december 2016. De deadline van de eindronde is zeven dagen na de vaststelling van de rangorde van de laatste poule.

n. Poules: Poule 1 wordt gevuld met de doorgaande verhalen uit voorselectierondes 1-6; poule 2 wordt gevuld met de doorgaande verhalen uit voorselectierondes 6-12; enzovoort. Verhalen die doorgaan uit een voorselectieherkansingsronde komen in een aparte poule terecht.

De poules worden door het lot (dobbelsteen of speelkaart) toegewezen aan twee juryleden die twee van de verhalen – met rangordeplaatsen 1 en 2 – laten doorgaan naar de eindronde; bij een gedeelde plaats kunnen dat ook meer dan twee verhalen zijn.

Let op! Indien de laatste poule minder dan twaalf verhalen telt, is de kans om door te gaan naar de eindronde ruwweg evenredig kleiner. Bij maximaal zes verhalen, gaat er dan slechts één door naar de eindronde; bij maximaal twaalf verhalen gaan er twee door naar de eindronde. Bovendien zullen de rangordeplaatsen van deze verhalen terug geteld worden vanaf twaalf; dus bij bijvoorbeeld één verhaal gaat dat verhaal wel door naar de eindronde, maar wordt het in die laatste poule door alle juryleden rangordeplaats 12 toegekend.

o. Indien in een voorselectieronde of poule een verhaal wordt gediskwalificeerd, heeft dit geen gevolgen voor het aantal verhalen dat doorgaat naar een poule respectievelijk de eindronde; de voorselectieronde of poule wordt niet aangevuld met een plaatsvervangend ander verhaal.

p. Van de uitslag van de voorselectierondes en van de poules wordt tussentijds aan de auteur uitsluitend bekend gemaakt of een verhaal wel of niet doorgaat naar een poule of naar de eindronde.

q. Eindronde: In de Eindronde lezen de juryleden alle verhalen die in de poules de (vier) hoogste plaatsen behaalden.

r. De drie rondes kunnen verschillende juryleden hebben. Er kunnen ook extra juryleden aan een ronde toegevoegd worden.

s. Na afsluiting van de eindronde wordt een eindrangorde vastgesteld waarin de verhalen uit de eindronde de hoogste plaatsen innemen, gevolgd door de pouleverhalen die niet tot de eindronde doordrongen, gevolgd door de verhalen die niet door de voorselectie kwamen. Er zijn evenveel rangordeplaatsen als deelnemende, gekwalificeerde verhalen.

De verhalen die niet door de voorselecties komen, worden in de rangorde in acht groepen gedeelde plaatsen toegekend. Als voorbeeld: Stel dat er 62 verhalen binnenkomen. Dan zijn er – indien er geen herkansingen zijn – rangordeplaatsen 1-13 beschikbaar voor de verhalen die doorgaan naar een poule. De 49 verhalen die niet doorgaan naar een poule hebben van de voorselecteurs de plaatsen 3-10 gekregen. Dan krijgen er zes verhalen een gedeelde plaats 14, zes een gedeelde plaats 20, zes een gedeelde plaats 26, enzovoort en zeven een gedeelde plaats 56.

t. Deelnemers, juryleden, hoofdredacteur, en sponsors die een sponsorbijdrage hebben gedaan van minimaal € 1,50 ontvangen een exemplaar van het juryrapport in pdf.

u. Met de ontvangst van het volledige juryrapport in pdf over alle deelnemende gekwalificeerde verhalen wordt de wedstrijd afgesloten.

Artikel 7: rechten en plichten

a. Juryleden en organisator zijn van deelname uitgesloten.

b. Verhalen blijven eigendom van hun auteur. De commentaren op de verhalen zijn eveneens eigendom van hun auteur.

c. Het juryrapport wordt uitsluitend door de organisator uitgegeven.

d. Deze reglementen zijn bindend. Het niet naleven ervan kan resulteren in diskwalificatie en/of de sanctie niet aan de wedstrijd te mogen deelnemen in één of meer volgende jaren. De organisator kan tot het eind van het jaar waarin de wedstrijd wordt afgesloten verhalen met terugwerkende kracht diskwalificeren.

e. Bij diskwalificatie van een verhaal of een deelnemer volgt geen restitutie. Indien aan het gediskwalificeerde verhaal een geldprijs, trofee of certificaat waren toegekend, dienen deze teruggegeven te worden aan de organisator.

f. Gediskwalificeerde verhalen hebben geen recht op commentaren van de juryleden. Ze blijven wel deelnemen aan de wedstrijd en worden met titel en auteur vermeld in het juryrapport, maar krijgen geen rangordeplaats.

g. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisator.

Download hier het wedstrijdreglement van Trek Sagae 2016

———————————————————————————————————————————————–

De onderstaande informatie heeft betrekking op (een) eerdere editie(s) van de wedstrijd; niet op de huidige editie.

————————————————————————


Wedstrijdreglement Trek Sagae 2015

Artikel 1: introductie

a. Trek Sagae is een doorlopende poulewedstrijd voor Nederlandstalige originele verhalen in de genres sciencefiction, fantasy of horror. Het fantastische element dient een bepalende rol in het verhaal te spelen. Cross-overs met andere genres en persiflages en parodieën zijn toegestaan.

b. Gedurende het gehele verloop van de wedstrijd blijven de auteurs van de deelnemende verhalen anoniem.

Artikel 2: prijzen

Het prijzengeld voor de plaatsen 1-3 is bij minder dan dertig deelnemende gekwalificeerde verhalen proportioneel aan de maxima van respectievelijk € 230,00, € 150,00 en € 75,00. (Dus indien er 15 verhalen meedoen, dan bedraagt de eerste prijs € 115,00.)

Er was bij Trek Sagae 2014 een financieel overschot van 16,50 euro. Hiermee wordt een extra prijs gefinancierd voor de vierde plaats in Trek Sagae 2015.

De schrijver van het verhaal dat net niet in de eindronde geraakt, krijgt als prijs het boekje “Mosterd voor de maaltijd” – over het schrijven van dialogen – door Marit van Ekelenburg en Leonardo Pisano.

De in dit reglement vermelde prijzen zijn de enige prijzen die er worden toegekend.

Artikel 3: doelstelling en publicatiebeperkingen

a. Trek Sagae heeft tot doel dat de deelnemers nieuwe verhalen schrijven die publiceerbaar zijn.

b. Het blad van de Star Trek vereniging The Flying Dutch is bereid om sommige van de deelnemende verhalen tegen een kleine vergoeding te publiceren.

c. Vanaf het moment dat een voorselectie of poule wordt afgesloten met de bekendmaking van de uitslag daarvan en tevens de ontvangst van de commentaren van het jurylid of de juryleden op de daarin deelnemende verhalen, en het verhaal gaat niet door naar een poule of naar de eindronde, staat het de auteur vrij om het betreffende verhaal elders ter publicatie aan te bieden.

d. Voor een verhaal dat wel doorgaat van een poule naar de eindronde, geldt hetzelfde als in 3c, maar indien het eindrondeverhaal voor de bekendmaking van de einduitslag onder de eigen naam wordt gepubliceerd, volgt diskwalificatie.

Artikel 4: organisatie

a. De organisatie van deze wedstrijd, editie 2015, is in handen van Dirk Bontes.

b. De organisator is verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd. Hieronder valt:

1. Het aanstellen van een plaatsvervangende organisator als back-up.

2. Het opstellen van de reglementen voor deelnemers en juryleden.

3. Het toezien op naleving van de reglementen door deelnemers en juryleden.

4. Het indien nodig diskwalificeren van deelnemers of – in overleg met de andere juryleden – het ontslaan van juryleden.

5. Het benoemen van een jury.

6. Het bewaken van het tijdschema.

7. Het bewaken van de kwaliteit van de juryrapportage.

8. Het redigeren en afgeven van de rapporten en het bekendmaken van de uitslag.

9. Tevens onderhoudt de organisator de contacten met sponsors, draagt deze zorg voor een sluitende begroting en voor het uitreiken van de prijzen.

c. De Star Trek vereniging The Flying Dutch voert in opdracht van en onder verantwoording van de organisator de financiële administratie van Trek Sagae 2015.

d. De organisator houdt zich niet bezig met de jurering van de verhalen, heeft geen stem in de rangorde noch bemoeienis met de uitslag van de wedstrijd.

e. Indien de organisator het reglement niet handhaaft, kunnen de juryleden de organisator met meerderheid van stemmen afzetten. In dat geval wordt de organisator opgevolgd door de back-up organisator, die bij de juryleden en bij The Flying Dutch bekend is.

Artikel 5: inzendingen

a. Deelnemende verhalen mogen voor de inzending niet zijn voorgelegd aan de juryleden of de organisator.

b. Deelnemende verhalen mogen – met uitzondering van het bepaalde in 3c en 3d – tot na de afsluiting van de wedstrijd niet in enige versie eerder zijn gepubliceerd in boek, blad of op het internet, noch ter publicatie worden aangeboden; noch meedoen of meegedaan hebben aan enige andere wedstrijd.

c. Trek Sagae vergt anonimiteit van de auteurs van de verhalen. Vermeldingen in het verhaal(bestand) van de naam van de auteur, of vermeldingen die verwijzen naar de auteur, zijn niet toegestaan. (Kijk in Bestand, Eigenschappen voordat je het instuurt.)

d. Per auteur kan men deelnemen met maximaal zeven verhalen, die al dan niet in samenwerking met een of meer andere auteurs zijn geschreven.

e. Alle verhalen dienen speciaal voor Trek Sagae 2015 geschreven te zijn. (Zie punt 3a: Trek Sagae wil geen oude koeien uit de sloot gevist zien.) Het verhaal mag niet gerelateerd zijn aan andere door de auteur ingestuurde verhalen; vervolgverhalen en series zijn dus niet toegestaan.

f. Elk verhaal moet minimaal 2.000 en mag maximaal 4.000 woorden tellen.

g. Elk verhaal heeft een titel.

h. Elk verhaal is gesteld in font Times New Roman, en in corps 11-12, en met regelafstand 1,5; de titel moet vetgedrukt zijn en links uitgelijnd, met tussen titel en verhaal een witregel. Illustraties, het gebruik van meer dan één kolom en vermeldingen naar de auteur, al dan niet als pseudoniem, zijn niet toegestaan.

i. Juryleden kunnen in elke ronde met minimaal de helft van de stemmen verhalen die buitensporig veel geweld bevatten, expliciet pornografisch zijn, niet anoniem zijn ingestuurd, aanzetten tot haat of anderszins als onfatsoenlijk gezien kunnen worden, geen genreverhaal zijn of niet aan de regels voldoen, diskwalificeren.

Artikel 6: wedstrijdverloop

a. Per verhaal is vijf euro aan deelnamekosten verplicht. Deze moeten worden voldaan op gironummer 3237505, t.n.v. The Flying Dutch, Leiden; onder vermelding van Trek Sagae 2015, inzending x (x = 1-5). Dit geldt alleen voor de eerste vijf verhalen van een auteur; een zesde en zevende inzending van dezelfde auteur zijn gratis.

De internationale bankgegevens zijn: IBAN: NL37INGB0003237505; BIC: INGBNL2A.

b. De verhalen dienen als Word for Windows document in een attachment per e-mail te worden toegestuurd aan de organisator op het @gmail.com adres van treksagae (plaats de naam treksagae voor de @) onder vermelding van de auteur, de adresgegevens, de verhaaltitel, inzending x (x = 1-7), en de vermelding dat de deelnamekosten zijn voldaan (of onderweg zijn).

c. Voor elk ingezonden verhaal ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging per e-mail.

d. De jurering vindt plaats in voorselectierondes van tien verhalen, vervolgens poules van twaalf verhalen en in één eindronde. De laatste voorselectieronde en de laatste poule kunnen een kleiner aantal verhalen tellen.

e. In alle rondes worden de verhalen beoordeeld door juryleden die de verhalen nog niet eerder beoordeeld hebben.

f. In de voorselecties worden tien verhalen in volgorde van binnenkomst door het lot (dobbelsteen of speelkaart) toegewezen aan één jurylid dat drie van de verhalen – met rangordeplaatsen 1, 2 en 3 – laat doorgaan naar een poule. Idem de volgende tien verhalen aan een ander jurylid; enzovoort. Indien de laatste voorselectie minder dan tien verhalen telt, gaat – naar boven afgerond – een derde deel ervan door naar een poule; de rangordeplaatsen die in de laatste voorselectie worden toegekend worden teruggeteld vanaf rangordeplaats tien. Dus als de laatste voorselectieronde één verhaal telt, krijgt dat rangordeplaats tien en gaat het door naar een poule.

g. Elk jurylid wijst ieder verhaal een verschillende en opeenvolgende plaats in zijn persoonlijke rangorde toe. Tevens schrijven alle juryleden als onderdeel en verantwoording van hun beoordeling bij elk door hen gelezen verhaal een uitgebreid, bruikbaar en opbouwend commentaar, dat na elke ronde aan de individuele auteurs wordt toegezonden.

h. Herkansing voorselectierondes en poules. Een in een voorselectie of poule afgevallen verhaal mag voor die ronde éénmaal opnieuw, tegen nieuwe deelnamekosten, en desgewenst in herschreven vorm, worden ingestuurd en zal dan worden voorgelegd aan een andere voorselecteur of aan andere poulejuryleden. Herkansingsverhalen mogen ook na het sluiten van de deadline van de wedstrijd worden ingestuurd; zie punt 6j. Deelnemers die in eerdere edities van de wedstrijd een plaats in de eindronde hadden behaald, zijn vrijgesteld van deze betaling van extra deelnamekosten.

i. Verhalen die wel doorgaan naar een volgende ronde krijgen eveneens de gelegenheid om opnieuw in herschreven vorm aangeboden te worden; hiervoor zijn geen nieuwe deelnamekosten verplicht. Zie punt 6j.

j. Alle herschreven verhalen dienen binnen tien dagen na de bekendmaking van de uitslag van een ronde te worden aangeboden; anders gaat het verhaal in de oorspronkelijke versie door naar de volgende ronde of wordt het niet meer geaccepteerd voor een herkansing in een voorselectie of poule.

k. Bij gelijke gemiddelden eindigt het verhaal met het grootste product van de individuele juryplaatsen het hoogst. Met andere woorden: verhalen die door meerdere juryleden op een gelijke plaats zijn gezet, of plaatsen toegewezen hebben gekregen die dicht bij elkaar staan, zullen op een hogere plaats eindigen dan verhalen waarbij de plaatsen in de rangordes ver uiteen liggen. Gedeelde plaatsen kunnen voorkomen.

l. Deadlines: 31 december 2015. De deadline van de eindronde is tien dagen na de vaststelling van de rangorde van de laatste poule.

m. Poules: Poule 1 wordt gevuld met de doorgaande verhalen uit voorselectierondes 1-4; poule 2 wordt gevuld met de doorgaande verhalen uit voorselectierondes 5-8; enzovoort.

De poules worden door het lot (dobbelsteen of speelkaart) toegewezen aan twee juryleden die vier van de verhalen – met rangordeplaatsen 1, 2, 3 en 4 – laten doorgaan naar de eindronde; bij een gedeelde plaats kunnen dat ook meer dan vier verhalen zijn.

Let op! Indien de laatste poule minder dan twaalf verhalen telt, is de kans om door te gaan naar de eindronde ruwweg evenredig kleiner. Bij maximaal drie verhalen, gaat er dan slechts één door naar de eindronde; bij maximaal zes verhalen gaan er slechts twee door naar de eindronde; bij maximaal negen verhalen gaan er slechts drie door naar de eindronde. Bovendien zullen de rangordeplaatsen van deze verhalen terug geteld worden vanaf twaalf; dus bij bijvoorbeeld één verhaal gaat dat verhaal wel door naar de eindronde, maar wordt het in die laatste poule door alle juryleden rangordeplaats 12 toegekend.

n. Indien in een voorselectieronde of poule een verhaal wordt gediskwalificeerd, heeft dit geen gevolgen voor het aantal verhalen dat doorgaat naar een poule respectievelijk de eindronde; de voorselectieronde of poule wordt niet aangevuld met een plaatsvervangend ander verhaal.

o. Van de uitslag van de voorselectierondes en van de poules wordt tussentijds aan de auteur uitsluitend bekend gemaakt of een verhaal wel of niet doorgaat naar een poule of naar de eindronde.

p. Eindronde: In de Eindronde lezen de juryleden alle verhalen die in de poules de (vier) hoogste plaatsen behaalden.

q. De drie rondes kunnen verschillende juryleden hebben. Er kunnen ook extra juryleden aan een ronde toegevoegd worden.

r. Na afsluiting van de eindronde wordt een eindrangorde vastgesteld waarin de verhalen uit de eindronde de hoogste plaatsen innemen, gevolgd door de pouleverhalen die niet tot de eindronde doordrongen, gevolgd door de verhalen die niet door de voorselectie kwamen. Er zijn evenveel rangordeplaatsen als deelnemende, gekwalificeerde verhalen.

De verhalen die niet door de voorselecties komen, worden in de rangorde in zeven groepen gedeelde plaatsen toegekend. Als voorbeeld: Stel dat er 62 verhalen binnenkomen. Dan zijn er rangordeplaatsen 1-19 beschikbaar voor de verhalen die doorgaan naar een poule. De verhalen die niet doorgaan naar een poule hebben van de voorselecteurs de plaatsen 4-10 gekregen. Dan krijgen er zes verhalen een gedeelde plaats 20, zes een gedeelde plaats 26, enzovoort en zeven een gedeelde plaats 56.

s. Deelnemers, juryleden, hoofdredacteur, en sponsors die een sponsorbijdrage hebben gedaan van minimaal € 1,50 ontvangen een exemplaar van het juryrapport in pdf.

t. Met de ontvangst van het volledige juryrapport in pdf over alle deelnemende gekwalificeerde verhalen wordt de wedstrijd afgesloten.

Artikel 7: rechten en plichten

a. Juryleden en organisator zijn van deelname uitgesloten.

b. Verhalen blijven eigendom van hun auteur. De commentaren op de verhalen zijn eveneens eigendom van hun auteur.

c. Het juryrapport wordt uitsluitend door de organisator uitgegeven.

d. Deze reglementen zijn bindend. Het niet naleven ervan kan resulteren in diskwalificatie en/of de sanctie niet aan de wedstrijd te mogen deelnemen in één of meer volgende jaren. De organisator kan tot het eind van het jaar waarin de wedstrijd wordt afgesloten verhalen met terugwerkende kracht diskwalificeren.

e. Bij diskwalificatie van een verhaal of een deelnemer volgt geen restitutie. Indien aan het gediskwalificeerde verhaal een geldprijs, trofee of certificaat waren toegekend, dienen deze teruggegeven te worden aan de organisator.

f. Gediskwalificeerde verhalen hebben geen recht op commentaren van de juryleden. Ze blijven wel deelnemen aan de wedstrijd en worden met titel en auteur vermeld in het juryrapport, maar krijgen geen rangordeplaats.

g. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisator.

De onderstaande informatie heeft betrekking op (een) eerdere editie(s) van de wedstrijd; niet op de huidige editie.

————————————————————————————————————————-

Wedstrijdreglement Trek Sagae 2014

Artikel 1: introductie

a. Trek Sagae is een doorlopende poulewedstrijd voor Nederlandstalige originele verhalen in de genres sciencefiction, fantasy of horror. Het fantastische element dient een bepalende rol in het verhaal te spelen. Cross-overs met andere genres en persiflages en parodieën zijn toegestaan.

b. Gedurende het gehele verloop van de wedstrijd blijven de auteurs van de deelnemende verhalen anoniem.

Artikel 2: prijzen

Er zijn prijzen voor de zeven hoogste plaatsen in de eindrangorde. Het prijzengeld voor de plaatsen 1-3 is bij minder dan dertig deelnemende gekwalificeerde verhalen proportioneel aan de maxima van respectievelijk € 230,00, € 150,00 en € 75,00. (Dus indien er 15 verhalen meedoen, dan bedraagt de eerste prijs € 115,00.)

Er was bij Trek Sagae 2013 een financieel overschot van 185 euro. Hieruit worden extra prijzen gefinancieerd voor de plaatsen vier tot en met zeven in Trek Sagae 2014; de verdeling daarvan zal respectievelijk zijn: € 60,00, € 50,00, € 40,00, € 30,00.

Artikel 3: doelstelling en publicatiebeperkingen

a. Trek Sagae heeft tot doel verhalen te verkrijgen die ofwel in het blad van de Star Trek vereniging The Flying Dutch ofwel eventueel in een katern door The Flying Dutch kunnen en mogen worden gepubliceerd.

b. Deelname aan de schrijfwedstrijd impliceert dat The Flying Dutch toestemming wordt gegeven om verhalen die doordringen tot de eindronde tussentijds of tot uiterlijk een jaar na afsluiting van de wedstrijd als eerste in gedrukte vorm in het Nederlands te publiceren. Desgewenst zal de redactie de publicatie op verzoek van de auteur uitstellen tot een later tijdstip.

c. De hoofdredacteur van The Flying Dutch zal voor verhalen in de eindronde uiterlijk twee maanden na afsluiting van de wedstrijd een publicatie-intentie of een publicatie-nonintentie bevestigen. Tot de afsluiting van de wedstrijd gebeurt dit via de organisator. Wanneer echter de hoofdredacteur heeft gekozen tussen de top twee verhalen in een poule, of wanneer beide top twee verhalen door dezelfde auteur zijn geschreven, zal de communicatie tussen de hoofdredacteur en de auteur direct zijn.

d. Vanaf het moment dat een voorselectie of poule wordt afgesloten met de bekendmaking van de uitslag daarvan en tevens de ontvangst van de commentaren van het jurylid of de juryleden op de daarin deelnemende verhalen, en het verhaal gaat niet door naar een poule of naar de eindronde, staat het de auteur vrij om het betreffende verhaal elders ter publicatie aan te bieden.

e. Voor een verhaal dat wel doorgaat van een poule naar de eindronde, geldt hetzelfde als in 3d, maar indien het eindrondeverhaal voor de bekendmaking van de einduitslag onder de eigen naam wordt gepubliceerd, volgt diskwalificatie.

f. Vanaf het moment dat de hoofdredacteur van The Flying Dutch voor een verhaal in de eindronde een publicatie-nonintentie bevestigt, staat het de auteur vrij om het elders ter publicatie aan te bieden.

g. In geval van publicatie door The Flying Dutch ontvangt de auteur maximaal drie bewijsnummers van de uitgave waarin de publicatie verscheen.

Artikel 4: organisatie

a. De organisatie van deze wedstrijd, editie 2014, is in handen van Dirk Bontes.

b. De organisator is verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd. Hieronder valt:

1. Het aanstellen van een plaatsvervangende organisator als back-up.

2. Het opstellen van de reglementen voor deelnemers en juryleden.

3. Het toezien op naleving van de reglementen door deelnemers en juryleden.

4. Het indien nodig diskwalificeren van deelnemers of – in overleg met de andere juryleden – het ontslaan van juryleden.

5. Het benoemen van een jury.

6. Het bewaken van het tijdschema.

7. Het bewaken van de kwaliteit van de juryrapportage.

8. Het redigeren en afgeven van de rapporten en het bekendmaken van de uitslag.

9. Tevens onderhoudt de organisator de contacten met sponsors, draagt deze zorg voor een sluitende begroting en voor het uitreiken van de prijzen.

c. De organisator houdt zich niet bezig met de jurering van de verhalen, heeft geen stem in de rangorde noch bemoeienis met de uitslag van de wedstrijd.

d. Indien de organisator het reglement niet handhaaft, kunnen de juryleden de organisator met meerderheid van stemmen afzetten. In dat geval wordt de organisator opgevolgd door de back-up organisator, die bij de juryleden en bij The Flying Dutch bekend is.

Artikel 5: inzendingen

a. Deelnemende verhalen mogen voor de inzending niet zijn voorgelegd aan de juryleden of de organisator.

b. Deelnemende verhalen mogen – met uitzondering van het bepaalde in 3d en 3e – tot na de afsluiting van de wedstrijd niet in enige versie eerder zijn gepubliceerd in boek, blad of op het internet, noch ter publicatie worden aangeboden; noch meedoen of meegedaan hebben aan enige andere wedstrijd.

c. Trek Sagae vergt anonimiteit van de auteurs van de verhalen. Vermeldingen in het verhaal(bestand) van de naam van de auteur, of vermeldingen die verwijzen naar de auteur, zijn niet toegestaan. (Kijk in Bestand, Eigenschappen voordat je het instuurt.)

d. Per auteur kan men deelnemen met maximaal zeven verhalen, die al dan niet in samenwerking met een of meer andere auteurs zijn geschreven.

e. Alle verhalen dienen speciaal en uitsluitend voor Trek Sagae 2014 geschreven te zijn. Het verhaal mag niet gerelateerd zijn aan andere door de auteur ingestuurde verhalen; vervolgverhalen en series zijn dus niet toegestaan.

f. Elk verhaal moet minimaal 2.000 en mag maximaal 4.000 woorden tellen.

g. Elk verhaal heeft een titel.

h. Elk verhaal is gesteld in font Times New Roman, en in corps 11-12, en met regelafstand 1,5; de titel moet vetgedrukt zijn en links uitgelijnd, met tussen titel en verhaal een witregel. Illustraties, het gebruik van meer dan één kolom en vermeldingen naar de auteur, al dan niet als pseudoniem, zijn niet toegestaan.

i. Juryleden kunnen in elke ronde met minimaal de helft van de stemmen verhalen die buitensporig veel geweld bevatten, expliciet pornografisch zijn, niet anoniem zijn ingestuurd, aanzetten tot haat of anderszins als onfatsoenlijk gezien kunnen worden, geen genreverhaal zijn of niet aan de regels voldoen, diskwalificeren.

Artikel 6: wedstrijdverloop

a. Per verhaal is vijf euro aan deelnamekosten verplicht. Deze moeten worden voldaan op gironummer 3237505, t.n.v. The Flying Dutch, Leiden; onder vermelding van Trek Sagae 2014, inzending x (x = 1-5). Dit geldt alleen voor de eerste vijf verhalen van een auteur; een zesde en zevende inzending van dezelfde auteur zijn gratis.

De internationale bankgegevens zijn: IBAN: NL37INGB0003237505; BIC: INGBNL2A.

b. De verhalen dienen als Word for Windows document in een attachment per e-mail te worden toegestuurd aan de organisator op het @gmail.com adres van treksagae (plaats de naam treksagae voor de @) onder vermelding van de auteur, de adresgegevens, de verhaaltitel, inzending x (x = 1-7), en de vermelding dat de deelnamekosten zijn voldaan (of onderweg zijn).

c. Voor elk ingezonden verhaal ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging per e-mail.

d. De jurering vindt plaats in voorselectierondes van tien verhalen, vervolgens poules van twaalf verhalen en in één eindronde. De laatste voorselectieronde en de laatste poule kunnen een kleiner aantal verhalen tellen.

e. In de voorselecties worden tien verhalen in volgorde van binnenkomst door het lot (dobbelsteen of speelkaart) toegewezen aan één jurylid dat drie van de verhalen – met rangordeplaatsen 1, 2 en 3 – laat doorgaan naar een poule. Idem de volgende tien verhalen aan een ander jurylid; enzovoort. Indien de laatste voorselectie minder dan tien verhalen telt, gaat – naar boven afgerond – een derde deel ervan door naar een poule; de rangordeplaatsen die in de laatste voorselectie worden toegekend worden teruggeteld vanaf rangordeplaats tien. Dus als de laatste voorselectieronde één verhaal telt, krijgt dat rangordeplaats tien en gaat het door naar een poule.

f. Elk jurylid wijst ieder verhaal een verschillende en opeenvolgende plaats in zijn persoonlijke rangorde toe. Tevens schrijven alle juryleden als onderdeel en verantwoording van hun beoordeling bij elk door hen gelezen verhaal een uitgebreid, bruikbaar en opbouwend commentaar, dat na elke ronde aan de individuele auteurs wordt toegezonden.

g. Herkansing voorselectierondes en poules. Een in een voorselectie of poule afgevallen verhaal mag voor die ronde éénmaal opnieuw, tegen nieuwe deelnamekosten, en desgewenst in herschreven vorm, worden ingestuurd en zal dan worden voorgelegd aan een andere voorselecteur of aan andere poulejuryleden. Herkansingsverhalen mogen ook na het sluiten van de deadline van de wedstrijd worden ingestuurd; zie punt 6i. Deelnemers die in eerdere edities van de wedstrijd een plaats in de eindronde hadden behaald, zijn vrijgesteld van deze betaling van extra deelnamekosten.

h. Verhalen die wel doorgaan naar een volgende ronde krijgen eveneens de gelegenheid om opnieuw in herschreven vorm aangeboden te worden; hiervoor zijn geen nieuwe deelnamekosten verplicht. Zie punt 6i.

i. Alle herschreven verhalen dienen binnen twee weken na de bekendmaking van de uitslag van een ronde te worden aangeboden; anders gaat het verhaal in de oorspronkelijke versie door naar de volgende ronde of wordt het niet meer geaccepteerd voor een herkansing in een voorselectie of poule.

j. Bij gelijke gemiddelden eindigt het verhaal met het grootste product van de individuele juryplaatsen het hoogst. Met andere woorden: verhalen die door meerdere juryleden op een gelijke plaats zijn gezet, of plaatsen toegewezen hebben gekregen die dicht bij elkaar staan, zullen op een hogere plaats eindigen dan verhalen waarbij de plaatsen in de rangordes ver uiteen liggen. Gedeelde plaatsen kunnen voorkomen.

k. Deadlines: 31 december 2014. De deadline van de eindronde is twee weken na de vaststelling van de rangorde van de laatste poule.

l. Poules: Poule 1 wordt gevuld met de doorgaande verhalen uit voorselectierondes 1-4; poule 2 wordt gevuld met de doorgaande verhalen uit voorselectierondes 5-8; enzovoort.

De poules worden door het lot (dobbelsteen of speelkaart) toegewezen aan twee juryleden die vier van de verhalen – met rangordeplaatsen 1, 2, 3 en 4 – laten doorgaan naar de eindronde; bij een gedeelde plaats kunnen dat ook meer dan vier verhalen zijn.

De verhalen op de twee hoogste plaatsen in elke poule worden ter publicatie voorgelegd aan de hoofdredacteur van The Flying Dutch; bij een gedeelde plaats kunnen dat dus ook meer dan twee verhalen zijn. De hoofdredacteur accepteert maximaal één van deze verhalen voor (tussentijdse) plaatsing in het blad. Alle deelnemende verhalen die voor de afsluiting van de wedstrijd door The Flying Dutch worden gepubliceerd, zullen verschijnen onder de huisnaam Jean Q. Na afsluiting van de wedstrijd zal in het blad bekendgemaakt worden wie de werkelijke auteurs van de onder de huisnaam gepubliceerde verhalen zijn. Desgewenst zal de redactie de publicatie op verzoek van de auteur uitstellen tot een later tijdstip.

Let op! Indien de laatste poule minder dan twaalf verhalen telt, is de kans om door te gaan naar de eindronde ruwweg evenredig kleiner. Bij maximaal drie verhalen, gaat er dan slechts één door naar de eindronde; bij maximaal zes verhalen gaan er slechts twee door naar de eindronde; bij maximaal negen verhalen gaan er slechts drie door naar de eindronde. Bovendien zullen de rangordeplaatsen van deze verhalen terug geteld worden vanaf twaalf; dus bij bijvoorbeeld één verhaal gaat dat verhaal wel door naar de eindronde, maar wordt het in die laatste poule door alle juryleden rangordeplaats 12 toegekend.

m. Indien in een voorselectieronde of poule een verhaal wordt gediskwalificeerd, heeft dit geen gevolgen voor het aantal verhalen dat doorgaat naar een poule respectievelijk de eindronde; de voorselectieronde of poule wordt niet aangevuld met een plaatsvervangend ander verhaal.

n. Van de uitslag van de voorselectierondes en van de poules wordt tussentijds aan de auteur uitsluitend bekend gemaakt of een verhaal wel of niet doorgaat naar een poule of naar de eindronde.

o. Eindronde: In deze ronde lezen alle juryleden alle verhalen die in de poules de vier hoogste plaatsen behaalden.

p. De drie rondes kunnen verschillende juryleden hebben. Er kunnen ook extra juryleden aan een ronde toegevoegd worden.

q. Na afsluiting van de eindronde wordt een eindrangorde vastgesteld waarin de verhalen uit de eindronde de hoogste plaatsen innemen, gevolgd door de pouleverhalen die niet tot de eindronde doordrongen, gevolgd door de verhalen die niet door de voorselectie kwamen. Er zijn evenveel rangordeplaatsen als deelnemende, gekwalificeerde verhalen.

De verhalen die niet door de voorselecties komen, worden in de rangorde in zeven groepen gedeelde plaatsen toegekend. Als voorbeeld: Stel dat er 62 verhalen binnenkomen. Dan zijn er rangordeplaatsen 1-19 beschikbaar voor de verhalen die doorgaan naar een poule. De verhalen die niet doorgaan naar een poule hebben van de voorselecteurs de plaatsen 4-10 gekregen. Dan krijgen er zes verhalen een gedeelde plaats 20, zes een gedeelde plaats 26, enzovoort en zeven een gedeelde plaats 56.

r. Deelnemers, juryleden, hoofdredacteur, en sponsors die een sponsorbijdrage hebben gedaan van minimaal € 1,50 ontvangen een exemplaar van het juryrapport in pdf.

s. Met de ontvangst van het volledige juryrapport in pdf over alle deelnemende gekwalificeerde verhalen wordt de wedstrijd afgesloten.

Artikel 7: rechten en plichten

a. Juryleden en organisator zijn van deelname uitgesloten.

b. Verhalen blijven eigendom van hun auteur. De commentaren op de verhalen zijn eveneens eigendom van hun auteur.

c. Het juryrapport wordt uitsluitend door de organisator uitgegeven.

d. Deze reglementen zijn bindend. Het niet naleven ervan kan resulteren in diskwalificatie en/of de sanctie niet aan de wedstrijd te mogen deelnemen in één of meer volgende jaren. De organisator kan tot het eind van het jaar waarin de wedstrijd wordt afgesloten verhalen met terugwerkende kracht diskwalificeren.

e. Bij diskwalificatie van een verhaal of een deelnemer volgt geen restitutie. Indien aan het gediskwalificeerde verhaal een geldprijs, trofee of certificaat waren toegekend, dienen deze teruggegeven te worden aan de organisator.

f. Gediskwalificeerde verhalen hebben geen recht op commentaren van de juryleden. Ze blijven wel deelnemen aan de wedstrijd en worden met titel en auteur vermeld in het juryrapport, maar krijgen geen rangordeplaats.

g. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisator.

De onderstaande informatie heeft betrekking op (een) eerdere editie(s) van de wedstrijd; niet op de huidige editie.

Trek Sagae 2013

Wedstrijdreglement Trek Sagae 2013

Artikel 1: introductie

a. Trek Sagae is een doorlopende poulewedstrijd voor Nederlandstalige originele sciencefiction verhalen. Het fantastische element dient een bepalende rol in het verhaal te spelen. Cross-overs met andere genres dan sciencefiction – zoals bijvoorbeeld fantasy of horror – en persiflages en parodieën zijn toegestaan.

b. Gedurende het gehele verloop van de wedstrijd blijven de auteurs van de deelnemende verhalen anoniem.

c. De einduitslag van deze wedstrijd zal ook meetellen voor de puntentoekenning door de KNSL.

Artikel 2: prijzen

Er zijn prijzen voor de acht hoogste plaatsen in de eindrangorde. Het prijzengeld voor de plaatsen 1-3 is bij minder dan dertig deelnemende gekwalificeerde verhalen proportioneel aan de maxima van respectievelijk € 225,00, € 150,00 en € 75,00. (Dus indien er 15 verhalen meedoen, dan bedraagt de eerste prijs € 112,50.)

Cat Hil, die in Trek Sagae 2012 eindigde op de eerste en de tweede plaats met haar verhalen, stelt haar prijzengeld van 145 euro voor de tweede plaats beschikbaar als prijzengeld voor de plaatsen vier tot en met acht in Trek Sagae 2013; de verdeling daarvan zal respectievelijk zijn: € 50,00, 40,00, 30,00, 20,00, en € 10,00.

Artikel 3: doelstelling en publicatiebeperkingen

a. Trek Sagae heeft tot doel verhalen te verkrijgen die ofwel in het blad van The Flying Dutch ofwel eventueel in een katern door The Flying Dutch kunnen en mogen worden gepubliceerd.

b. Deelname aan de schrijfwedstrijd impliceert dat The Flying Dutch toestemming wordt gegeven om verhalen die doordringen tot de eindronde tussentijds of tot uiterlijk een jaar na afsluiting van de wedstrijd als eerste in gedrukte vorm in het Nederlands te publiceren.

c. De hoofdredacteur van The Flying Dutch zal voor verhalen in de eindronde uiterlijk twee maanden na afsluiting van de wedstrijd een publicatie-intentie of een publicatie-nonintentie bevestigen. Tot de afsluiting van de wedstrijd gebeurt dit via de organisator. Wanneer echter de hoofdredacteur heeft gekozen tussen de top twee verhalen in een poule, of wanneer beide top twee verhalen door dezelfde auteur zijn geschreven, zal de communicatie tussen de hoofdredacteur en de auteur direct zijn.

d. Vanaf het moment dat een voorselectie of poule wordt afgesloten met de bekendmaking van de uitslag daarvan en tevens de ontvangst van de commentaren van het jurylid of de juryleden op de daarin deelnemende verhalen, en het verhaal gaat niet door naar een poule of naar de eindronde, staat het de auteur vrij om het betreffende verhaal in vertaling aan een niet-Nederlandstalig blad ter publicatie aan te bieden, maar als de publicatie plaatsvindt voor de afsluiting van de wedstrijd, mag het daarin uitsluitend onder pseudoniem gepubliceerd worden.

e. Voor een verhaal dat wel doorgaat van een poule naar de eindronde, geldt hetzelfde als in 3d.

f. Vanaf het moment dat de hoofdredacteur van The Flying Dutch voor een verhaal in de eindronde een publicatie-nonintentie bevestigt, staat het de auteur vrij om het elders ter publicatie aan te bieden.

g. In geval van publicatie ontvangt de auteur maximaal drie bewijsnummers van de uitgave waarin de publicatie verscheen.

Artikel 4: organisatie

a. De organisatie van deze wedstrijd, editie 2013, is in handen van Dirk Bontes.

b. De organisator is verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijd. Hieronder valt:

1. Het aanstellen van een plaatsvervangende organisator als back-up.

2. Het opstellen van de reglementen voor deelnemers en juryleden.

3. Het toezien op naleving van de reglementen door deelnemers en juryleden.

4. Het indien nodig diskwalificeren van deelnemers of – in overleg met de andere juryleden – het ontslaan van juryleden.

5. Het benoemen van een jury.

6. Het bewaken van het tijdschema.

7. Het bewaken van de kwaliteit van de juryrapportage.

8. Het redigeren en afgeven van de rapporten en het bekendmaken van de uitslag.

9. Tevens onderhoudt de organisator de contacten met sponsors, draagt deze zorg voor een sluitende begroting en voor het uitreiken van de prijzen.

c. De organisator houdt zich niet bezig met de jurering van de verhalen, heeft geen stem in de rangorde noch bemoeienis met de uitslag van de wedstrijd.

d. Indien de organisator het reglement niet handhaaft, kunnen de juryleden de organisator met meerderheid van stemmen afzetten. In dat geval wordt de organisator opgevolgd door de back-up organisator, die bij de juryleden en bij The Flying Dutch bekend is.

Artikel 5: inzendingen

a. Deelnemende verhalen mogen voor de inzending niet zijn voorgelegd aan de juryleden of de organisator.

b. Deelnemende verhalen mogen – met uitzondering van het bepaalde in 3d en 3e – tot na de afsluiting van de wedstrijd niet in enige versie eerder zijn gepubliceerd in boek, blad of op het internet, noch ter publicatie worden aangeboden; noch meedoen of meegedaan hebben aan enige andere wedstrijd.

c. Trek Sagae vergt anonimiteit van de auteurs van de verhalen. Vermeldingen in het verhaal(bestand) van de naam van de auteur, of vermeldingen die verwijzen naar de auteur, zijn niet toegestaan.

d. Per auteur kan men deelnemen met maximaal zes verhalen, die al dan niet in samenwerking met een of meer andere auteurs zijn geschreven.

e. Alle verhalen dienen speciaal en uitsluitend voor Trek Sagae 2013 geschreven te zijn. Het verhaal mag niet gerelateerd zijn aan andere door de auteur ingestuurde verhalen; vervolgverhalen en series zijn dus niet toegestaan.

f. Elk verhaal moet minimaal 2.000 en mag maximaal 4.000 woorden tellen.

g. Elk verhaal heeft een titel.

h. Elk verhaal is gesteld in font Times New Roman, en in corps 11-12, en met regelafstand 1,5; de titel moet vetgedrukt zijn en links uitgelijnd, met tussen titel en verhaal een witregel. Illustraties, het gebruik van meer dan één kolom en vermeldingen naar de auteur, al dan niet als pseudoniem, zijn niet toegestaan.

i. Juryleden kunnen in elke ronde met minimaal de helft van de stemmen verhalen die buitensporig veel geweld bevatten, expliciet pornografisch zijn, niet anoniem zijn ingestuurd, aanzetten tot haat of anderszins als onfatsoenlijk gezien kunnen worden, geen genreverhaal zijn of niet aan de regels voldoen, diskwalificeren.

Artikel 6: wedstrijdverloop

a. Per verhaal is vijf euro aan deelnamekosten verplicht. Deze moeten worden voldaan op gironummer 3237505, t.n.v. The Flying Dutch, Leiden; onder vermelding van Trek Sagae 2013, inzending x (x = 1-5). Dit geldt alleen voor de eerste vijf verhalen van een auteur; een zesde inzending van dezelfde auteur is gratis.

De internationale bankgegevens zijn: IBAN: NL37INGB0003237505; BIC: INGBNL2A.

b. De verhalen dienen als Word for Windows document in een attachment per e-mail te worden toegestuurd aan de organisator op het @gmail.com adres van treksagae (plaats de naam treksagae voor de @) onder vermelding van de auteur, de adresgegevens, de verhaaltitel, inzending x (x = 1-6), en de vermelding dat de deelnamekosten zijn voldaan (of onderweg zijn).

c. Voor elk ingezonden verhaal ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging per e-mail.

d. De jurering vindt plaats in voorselectierondes van zes verhalen, vervolgens voorrondes – poules – van twaalf verhalen en in één eindronde. De laatste voorselectieronde en de laatste voorronde kunnen een kleiner aantal verhalen tellen.

e. In de voorselecties worden zes verhalen in volgorde van binnenkomst door het lot (dobbelsteen of speelkaart) toegewezen aan één jurylid dat de helft van de verhalen – met rangordeplaatsen 1, 2 en 3 – laat doorgaan naar een poule van de voorrondes. Idem de volgende zes verhalen aan een ander jurylid; enzovoort. Indien de laatste voorselectie een oneven aantal verhalen x telt, gaat de helft van (x + 1) door naar een poule; de rangordeplaatsen die in de laatste voorselectie worden toegekend worden teruggeteld vanaf rangordeplaats zes. Dus als de laatste voorselectieronde één verhaal telt, krijgt dat rangordeplaats zes en gaat het door naar een poule.

f. Elk jurylid wijst ieder verhaal een verschillende en opeenvolgende plaats in zijn persoonlijke rangorde toe. Tevens schrijven alle juryleden als onderdeel en verantwoording van hun beoordeling bij elk door hen gelezen verhaal een uitgebreid, bruikbaar en opbouwend commentaar, dat na elke ronde aan de individuele auteurs wordt toegezonden.

g. Herkansing voorselectie. Een in een voorselectie afgevallen verhaal mag éénmaal opnieuw, tegen nieuwe deelnamekosten, en desgewenst in herschreven vorm, worden ingestuurd en zal dan worden voorgelegd aan een andere voorselecteur.

h. Verhalen die wel doorgaan van een voorselectie naar een poule krijgen eveneens de gelegenheid om opnieuw in herschreven vorm aangeboden te worden; hiervoor zijn geen nieuwe deelnamekosten verplicht. Dit aanbieden dient binnen twee weken na de bekendmaking van de uitslag van de voorselectie te gebeuren; anders gaat het verhaal in de oorspronkelijke versie door naar de poule.

i. Bij gelijke gemiddelden eindigt het verhaal met het grootste produkt van de individuele juryplaatsen het hoogst. Met andere woorden: verhalen die door meerdere juryleden op een gelijke plaats zijn gezet, of plaatsen toegewezen hebben gekregen die dicht bij elkaar staan, zullen op een hogere plaats eindigen dan verhalen waarbij de plaatsen in de rangordes ver uiteen liggen. Gedeelde plaatsen kunnen voorkomen.

j. Deadlines: 31 december 2013. De deadline van de eindronde is een maand na de vaststelling van de rangorde van de laatste poule.

k. Voorrondes: De poules worden op volgorde van ontvangst gevuld. Verhalen op de drie hoogste plaatsen in elke poule gaan door naar de eindronde; bij een gedeelde plaats kunnen dat dus ook meer dan drie verhalen zijn.

De verhalen op de twee hoogste plaatsen in elke voorronde worden ter publicatie voorgelegd aan de hoofdredacteur van The Flying Dutch; bij een gedeelde plaats kunnen dat dus ook meer dan twee verhalen zijn. De hoofdredacteur accepteert maximaal één van deze verhalen voor (tussentijdse) plaatsing in het blad. Alle deelnemende verhalen die voor de afsluiting van de wedstrijd door The Flying Dutch worden gepubliceerd, zullen verschijnen onder de huisnaam Jean Q. Na afsluiting van de wedstrijd zal in het blad bekendgemaakt worden wie de werkelijke auteurs van de onder de huisnaam gepubliceerde verhalen zijn.

Let op! Indien de laatste voorronde minder dan twaalf verhalen telt, is de kans om door te gaan naar de eindronde ruwweg evenredig kleiner. Bij maximaal vier verhalen, gaat er dan slechts één door naar de eindronde; bij maximaal acht verhalen gaan er slechts twee door naar de eindronde. Bovendien zullen de rangordeplaatsen van deze verhalen terug geteld worden vanaf twaalf; dus bij bijvoorbeeld één verhaal gaat dat verhaal wel door naar de eindronde, maar wordt het in die laatste voorronde door alle juryleden rangordeplaats 12 toegekend.

l. Indien in een poule een verhaal wordt gediskwalificeerd, wordt het aantal verhalen in die poule met een nieuw binnengekomen verhaal weer aangevuld tot twaalf.

m. Van de uitslag van de voorselectierondes en van de poules wordt tussentijds aan de auteur uitsluitend bekend gemaakt of een verhaal wel of niet doorgaat naar een poule of naar de eindronde.

n. Eindronde: In deze ronde lezen alle juryleden alle verhalen die in de voorrondes de drie hoogste plaatsen behaalden. De verhalen worden voor deze ronde opnieuw in een eventueel herschreven versie ingediend.

o. De voorselectierondes en de eindronde kunnen één of meer extra juryleden tellen.

p. Na afsluiting van de eindronde wordt een eindrangorde vastgesteld waarin de verhalen uit de eindronde de hoogste plaatsen innemen, gevolgd door de pouleverhalen die niet tot de eindronde doordrongen, gevolgd door de verhalen die niet door de voorselectie kwamen. Er zijn evenveel rangordeplaatsen als deelnemende, gekwalificeerde verhalen.

De verhalen die niet door de voorselecties komen, worden in de rangorde in drie groepen gedeelde plaatsen toegekend. Als voorbeeld: Stel dat er 62 verhalen binnenkomen. Dan zijn er rangordeplaatsen 1-31 beschikbaar voor de verhalen die doorgaan naar een poule. De verhalen die niet doorgaan naar een poule hebben van de voorselecteurs de plaatsen 4, 5 of 6 gekregen. Dan krijgen er tien verhalen een gedeelde plaats 32, tien een gedeelde plaats 42 en elf een gedeelde plaats 52.

q. Deelnemers, juryleden, hoofdredacteur, en sponsors die een sponsorbijdrage hebben gedaan van minimaal € 1,50 ontvangen een exemplaar van het juryrapport in pdf.

r. Met de ontvangst van het volledige juryrapport in pdf over alle deelnemende gekwalificeerde verhalen wordt de wedstrijd afgesloten.

Artikel 7: rechten en plichten

a. Juryleden en organisator zijn van deelname uitgesloten.

b. Verhalen blijven eigendom van hun auteur. De commentaren op de verhalen zijn eveneens eigendom van hun auteur.

c. Het juryrapport wordt uitsluitend door de organisator uitgegeven.

d. Deze reglementen zijn bindend. Het niet naleven ervan kan resulteren in diskwalificatie en/of de sanctie niet aan de wedstrijd te mogen deelnemen in één of meer volgende jaren. De organisator kan tot het eind van het jaar waarin de wedstrijd wordt afgesloten verhalen met terugwerkende kracht diskwalificeren.

e. Bij diskwalificatie van een verhaal of een deelnemer volgt geen restitutie. Indien aan het gediskwalificeerde verhaal een geldprijs, trofee of certificaat waren toegekend, dienen deze teruggegeven te worden aan de organisator.

f. Gediskwalificeerde verhalen hebben geen recht op commentaren van de juryleden. Ze blijven wel deelnemen aan de wedstrijd en worden met titel en auteur vermeld in het juryrapport, maar krijgen geen rangordeplaats.

g. In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de organisator.

Je kunt hier het Wedstrijdreglement Trek Sagae 2013 downloaden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s